HISTORIA LTF

Pierwsze działania organizacyjne, zmierzające do utworzenia na Ziemi Lubuskiej towarzystwa fotograficznego, podjęli dwaj zielonogórzanie – Bernard Blum i Florian Zając. Niezależnie zwrócili się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego o powołanie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze. Zebranie organizacyjne odbyło się 19 czerwca 1954 r., z udziałem 27 osób – członków założycieli i przedstawiciela Zarządu Głównego PTF Leonarda Olejnika – gdzie wybrano pierwszy zarząd. Jako Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTF, zobowiązany był on m.in. do organizacji oddziałów terenowych w Gorzowie, Żarach i Szprotawie. Początkowo do towarzystwa wstąpiło 80 osób. Z członkostwem w towarzystwie wiązali oni nadzieje na otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu fotografa. Uświadomienie celów statutowych, zmierzających tylko do rozwoju i popularyzacji fotografii, spowodowało rezygnację z członkostwa wielu osób. W 1958 r., w oddziale PTF pozostało 28 osób.

W dniach 15 – 23.10.1955 r. zaprezentowano pierwszą wystawę 36 autorów, w tym 8 członków Zielonogórskiego Oddziału PTF. W wystawie tej wzięli udział znani fotograficy m.in. : Jerzy Lewczyński, Adam Seybal, Aleksander Górski, Włodzimierz Korsak, Zbigniew Łącki, Bronisław Bugiel. Początkowo organizowano wystawy fotograficzne dopuszczające udział wszystkich fotografujących. Uczestnictwo autorów z zewnątrz miało na celu przybliżenie problematyki i kierunków panujących w ówczesnej fotografii polskiej. W roku 1956 r. zorganizowano drugą wystawę „Ziemia Lubuska w Fotografii”. Wzięło w niej udział 12 autorów, w tym 9 zielonogórzan. Działalność towarzystwa rozwijała się. W roku 1958 przedstawiono wystawę 15 autorów. W 1959 r. towarzystwo przygotowało wystawę zagraniczną oraz dwie wystawy członków Związku Polskich Artystów Fotografików. W tym samym roku Florian Zając otrzymał tytuł Honorowego Członka PTF. W 1960 r. zorganizowano prelekcje oraz kurs dla początkujących fotoamatorów. Absolwentem tego kursu został min. Czesław Łuniewicz, późniejszy artysta fotografik, członek ZPAF. W roku 1961 r. nastąpiła reorganizacja nieprofesjonalnego ruchu fotograficznego. Oddziały PTF zostały przekształcone w samodzielne stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną. Zrzeszone zostały
w Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, której statut zatwierdzono 4 marca 1961 r..
15 kwietnia 1961 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym Oddział PTF przekształcono w Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne. W tym też roku przedstawiono wystawę „Członkowie ZTF o naszym mieście”. Wystawę eksponowano w holu kina Wenus. 23 marca 1962 r. ZTF zostało przyjęte do Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce,  w charakterze członka założyciela. W tym samym roku zorganizowano wystawę z okazji Winobrania, kurs fotograficzny I stopnia dla słuchaczy Uniwersytetu Ludowego w Klenicy oraz II stopnia dla członków koła fotograficznego przy Wojewódzkiej Komendzie MO. W latach 1963 – 68 organizowano coroczne wystawy, przeważnie tematyczne, m.in. w 1966 r. – wystawę z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego „Nasza Ziemia wczoraj i dziś”. W maju 1969 r. towarzystwo było organizatorem V – go Zjazdu Działaczy Ruchu Fotograficznego Ziem Zachodnich i Północnych. W programie Zjazdu znalazła się wystawa członków ZTF, wystawa Klubu Studenckiego FOT – ELEK ze Szczecina, wystawa „Ziemia Szczecińska” Krystyny Łyczywek, seminarium „Zagadnienia wystawiennictwa fotograficznego” i prelekcję „Z aparatem fotograficznym po Ziemi Lubuskiej”. Zjazd zakończono plenerem w zamku Joannitów, w Łagowie. W październiku 1970 r. zmarł Stanisław Ciałowicz, długoletni prezes ZTF. Jego funkcję objął dotychczasowy wiceprezes Konrad Czapliński. W roku 1970 rozszerzono działalność wystawienniczą – pokazano 7 wystaw. W tym czasie do towarzystwa przyłączyła się grupa miłośników fotografii z Wolsztyna. W 1971 r. zorganizowano 11 wystaw, w tym ogólnopolską „Struktury i faktury” oraz konkurs i wystawę „Debiuty”. Odbyło się spotkanie z prof. Marianem Szulcem znanym estetykiem i historykiem sztuki fotograficznej.
W październiku 1971 r. ZTF otrzymało witrynę do celów wystawienniczych. Tego roku również podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne. We wrześniu 1974 r. prezes Konrad Czapliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
W tym roku zdołano zorganizować zaledwie konkurs i wystawę „Debiuty”. W skład zarządu weszli: Andrzej Toczewski i Ryszard Kiełba. W listopadzie 1974 r. LTF przyjęte zostało do Lubuskiego Towarzystwa Kultury, stanowiącego federację towarzystw regionalnych. W 1975 r. zorganizowano konkurs
i wystawę „Teatr w fotografii”. Z inicjatywy LTF i Wojewódzkiego Domu Kultury, 20 kwietnia 1975 r. odbyło się spotkanie działaczy ruchu fotograficznego, na którym powołano Lubuskie Forum Fotograficzne mające na celu popularyzację fotografii, a tym samym rozwój i prezentacje fotoamatorów. Od 1976 r. wprowadzono formułę dorocznych przeglądów twórczości członków towarzystwa, połączonych z konkursami. Oprócz dorocznych prezentacji, towarzystwo było organizatorem wielu plenerów i wystaw plenerowych. Organizowano również wystawy tematyczne oraz wystawy „Debiuty” dla początkujących miłośników fotografii. W 1978 r. towarzystwo podpisało umowę o współpracy kulturalnej z Towarzystwem Fotograficznym w Cottbus. Wynikiem tego była coroczna wymiana wystaw oraz wspólna organizacja plenerów. W roku 1980 LTF otrzymało skromny lokal od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na siedzibę, bibliotekę, oraz fototekę – w której zgromadzono około 1000 fotogramów z lat 1976 -1989. W 35 – tą rocznicę działalności (1954 – 1989), LTF zorganizowało retrospektywną wystawę, w holu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. LTF było również uczestnikiem Forum Fotografii Artystycznej, organizowanym przez kilka lat w Uniejowie przez Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych. W 1988 r. – na Forum – towarzystwo dzięki młodym członkom z MLF otrzymało Brązowy Medal Federacji. W tym samym roku wraz z Młodzieżowym Laboratorium Fotograficznym LTF było organizatorem Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Artystycznej „Polska i Polacy w obiektywie” oraz „Człowiek, Świat, Sztuka”. Lata 1977 – 1990 były okresem raczej skromnym w historii LTF. Dopiero zmiana zarządu, która nastąpiła w roku 1990 zapoczątkowała prawdziwe przemiany. Do LTF wpisano członków Młodzieżowego Laboratorium Fotograficznego na równych prawach (prawo do głosowania i czynnego udziału w walnym zebraniu). Zaczęto wspólnie organizować plenery, wystawy oraz kontynuowano, organizowane przez MLF od 1987 r., Warsztaty Fotograficzne w Broniszowie. Zapoczątkowano również „Spotkania z fotografią”. Nastąpił dynamiczny rozwój towarzystwa, trwający kilka kolejnych lat. Jednakże rok 1994 przyniósł regres i załamanie dobrej passy, co prawie spowodowało rozwiązanie towarzystwa. Decyzje, które zapadły na walnym zebraniu w 1995 r., wprowadziły rewolucyjne zmiany. Ustalono, że towarzystwo będzie organizować co najmniej
4 wystawy, jeden plener, Warsztaty Fotograficzne w Broniszowie, oraz przyjęto opiekę nad galerią „Pod kaczką”. W galerri tej można było obejrzeć prace wielu uznanych artystów m.in. Zofii Lubczyńskiej, Ewy Andrzejew skiej, Bronisława Bugla oraz diaporamy: Wiesława Jaskulskiego, Krzysztofa Lachowicza, Zofii i Jerzego Lubczyńskich. Osoby Leszka Krutulskiego – Krechowicza, Barbary Panek i Pawła Janczaruka doprowadziły do rozkwitu działalności. W latach 1995 – 1997 zorganizowano aż 120 wystaw w różnych miastach regionu, siedem plenerów (w tym dwa ogólnopolskie) a także dwa pokazy przeźroczy. Dalsze lata, to kontynuacja dorocznych wystaw LTF, wystaw o Zielonej Górze, cyklicznych pokazów przeźroczy o Zielonej Górze oraz przekształcenie Warsztatów Fotograficznych w Broniszowie w imprezę ogólnopolską. Wykładowcami na warsztatach bywali m.in. Jakub Byrczek, Janusz Nowacki, Wojciech Zawadzki, Lech Morawski, Stefan Wojnecki, Wiesław Barszczak, Jerzy Olek, Zofia i Jerzy Lubczyńscy, Sławomir Fiebig, Jerzy Wygoda i wiele innych znanych postaci w dziedzinie fotografii. W latach 1998 – 2003 LTF zaprezentowało ponad sto wystaw zbiorowych i indywidualnych autorstwa członków towarzystwa. Wystawy najbardziej aktywnych fotografów można było oglądać na terenie całego kraju (Jastrzębie Zdrój, Łaziska, Pawłowice, Rybnik, Katowice, Mysłowice, Jelenia Góra, Toruń, Wschowa, Zakopane, Nowy Targ, Radom) oraz poza granicami kraju (Berlin, Eisenhüttenstadt-Niemcy, Jönkoping-Szwecja, Melbern-Australia). Duże sukcesy przynosi współpraca LTF z Jastrzębskim Klubem Fotograficznym „Niezależni”. W latach 1998 – 2003 zorganizowano szereg plenerów fotograficznych, wydano wiele publikacji związanych z fotografią.
Do ważniejszych należą: album „Zielona Góra w fotografii”, książka „Rozmowa fotografią” – autor Zbigniew Rajche, mini albumy „Zielona Góra – tu
i teraz”, „Gdzie przydrożny Chrystus stał”, „Zielona Góra – cztery odsłony”. Dwa ostatnie autorstwa Barbary Panek i Pawła Janczaruka. Cyklicznie od roku 1998 ukazuje się obszerne wydawnictwo powarsztatowe, widokówki z fotografią artystyczną, kalendarze, a do każdej organizowanej wystawy wydawany jest katalog. W tym samym roku rozpoczęto publikowanie, pod redakcją Pawła Janczaruka, biuletynu fotograficznego „FOTO mania”, który w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy przekroczył setne wydanie i ukazuje się do dziś. W 1998 r. członkowie towarzystwa – Barbara Panek i Paweł Janczaruk – otrzymali tytuł Artysty Fotoklubu RP, przyznawany nielicznym fotografom, mającym w swoim dorobku poważniejsze osiągnięcia. W latach 1993 – 2003 towarzystwo prowadziło galerie fotografii „Pod kaczką”, „Ostatni seans”, galerię
w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, oraz „Lapidarium” we Wschowie. Od roku 1999 członkowie LTF – Barbara Panek i Paweł Janczaruk – prowadzą galerię „Projekt”, która wielokrotnie zmieniała lokal, lecz funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Dzięki wielu staraniom organizatorów, pokazano prace m.in. Robo Kocana, Jizego Siguta, Federica Bellaya, Janusza Nowackiego, Sławomira Dubiela, Zbigniewa Sejwy, Jerzego Wygody. Dzięki uprzejmości Prezydent Miasta Zielonej Góry, pani Bożeny Ronowicz, galeria „Projekt” mieści się od 2003 roku w budynku Urzędu Miasta. Do końca 2003 r. wystawiono tu prace członków LTF i fotografa z Niemiec – Gerda Schrödera. W roku 2002 LTF nawiązało kontakt z niemieckim klubem fotograficznym Fotozirkel EKO e.V. z Eisenchüttedstadt, co zaowocowało wspólnymi spotkaniami, wymianą doświadczeń, plenerami i wystawami w Polsce i w Niemczech. Aktywnie działający członkowie towarzystwa (Barbara Panek-Sarnowska, Paweł Janczaruk, Ryszard Poprawski, Katarzyna Chądzyńska, Tomasz Walów) zdobyli w ostatnich kilku latach szereg nagród, wyróżnień i medali w konkursach ogólnopolskich, a prace wielu innych prezentowane były w wystawach pokonkursowych. Od roku 2002 członkowie LTF systematycznie prezentują swoje prace w ramach międzynarodowej akcji Worldwide Pinhole Photography Day. Fotografie, dzięki stworzeniu internetowej galerii, można oglądać na całym świecie. W 2003 r. członek LTF – Paweł Janczaruk, został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest on trzecim artystą w towarzystwie (wcześniej członkami ZPAF zostali: Czesław Łuniewicz i Bronisław Bugiel). Osiągając jedno z najbardziej wartościowych dla fotografa wyróżnień, kolejny raz potwierdził fakt, że LTF skupia w swoim kręgu zdolnych i aktywnie działających fotografików. Towarzystwo przez cały okres działalności piastuje rolę animatora fotografii na Ziemi Lubuskiej, nawiązując współpracę z ośrodkami i domami kultury m.in.: szprotawskim, lubskim, gorzowskim, żagańskim, małyszyńskim, gubińskim. LTF mimo nasilających się trudności nie przerwało swoich działań i cały czas zabiega o rozwój i popularyzację fotografii na Ziemi Lubuskiej. Pod koniec roku 2003 Grupa Inicjatyw Fotograficznych podjęła starania mające na celu przyznanie prestiżowej nagrody im. Aleksandra Patkowskiego Lubuskiemu Towarzystwu Fotograficznemu. W ostatnich, bardzo trudnych latach, LTF mogło poprawnie funkcjonować i odnosić niemałe sukcesy dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej instytucji samorządowych, administracyjnych i kultury. Pomoc towarzystwu okazało także wiele osób prywatnych i kilka instytucji niepublicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionych 50 latach okazali nam pomoc i życzliwość.

W roku 2014 Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne przeżywało kryzys zagrażający dalszej działalności. Zarząd składał się z następujących osób: Wojciech Nerad – prezes, Krzysztof Kubasiewicz – wiceprezes, Ryszard Poprawski – skarbnik, Kuba Szkudlarek – sekretarz, Olga Kawalec-Olejniczak i Tomasz Walów – członkowie zarządu. 5 kwietnia tego roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, został powołany nowy Zarząd LTF w składzie: Bolesław Polarczyk – prezes, Danuta Nowak – wiceprezes, Krystyna Jaworska – sekretarz, Emilia Szpila – skarbnik oraz Jerzy Staszewski i Bogumiła Hyla-Dąbek – członkowie zarządu. W roku 2015 nastąpiły dalsze zmiany personalne i powstał Zarząd pod przewodnictwem Mirosława Krukowskiego.  Od maja 2014 r., dzięki uprzejmości Tomka Łagutki, spotkania LTF odbywają się w Willi Kreatywności (Park Tysiąclecia), a w październiku została otwarta pierwsza w Zielonej Górze galeria fotografii, gdzie odbywają się cykliczne wystawy zarówno zbiorowe jak też indywidualne. Od końca roku 2015 w Szklanej Pułapce, a od początku 2016 w Urzędzie Marszałkowskim, organizowane są również wystawy Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego.