STATUT

S T A T U T
LUBUSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1
1. Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne zwane dalej Stowarzyszeniem używa skrótu LTF i działa
zgodnie z polskim Prawem o Stowarzyszeniach i niniejszym Statutem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach i zadaniach.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych.
6. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem „Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne”,
skrótem „LTF”, napisem „Rok założenia 1954” i logiem. Stowarzyszenie używa też prostokątnej
pieczęci adresowej.
7. Stowarzyszenie posługuje się emblematem (logiem) wyróżniającym je od innych organizacji.
Zmiany emblematu dokonuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 2
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w rozmiarach służących wyłącznie
realizacji celów statutowych. Dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na działalność
statutową.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na aktywności ogółu członków oraz społecznej
pracy swych działaczy. Do realizacji działań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§3
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie
fotografii i pokrewnych dziedzin multimedialnych, popularyzację fotografii i sztuki, rozszerzanie
i reprezentowanie lubuskiego ruchu fotoamatorskiego. Otaczanie opieką i kształcenie młodych adeptów.
Dokumentowanie i propagowanie walorów regionu oraz ochrony środowiska i opieki nad zabytkami.
§ 4
Dla osiągnięcia celów określonych w §3 Stowarzyszenie:
1. Współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi
i młodzieżowymi, ośrodkami kultury i innymi instytucjami w celu rozpowszechniania fotografii
i dziedzin pokrewnych.
2. Nawiązuje kontakty i współpracę z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się fotografią zarówno
w kraju jak i za granicą.
3. Współpracuje z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony
środowiska i opieki nad zabytkami oraz innych dóbr kultury pogłębiając zainteresowanie nimi
wśród członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej,
4. Organizuje plenery, warsztaty, konkursy, wystawy, zebrania dyskusyjne oraz kursy szkoleniowe
związane z fotografią i dziedzinami pokrewnymi.
5. Współpracuje z mediami, wydawnictwami i firmami w zakresie popularyzacji i promocji działań
Stowarzyszenia.
6. Bierze udział i rejestruje fotografią i pokrewnymi technikami wydarzenia, uroczystości i atrakcje
występujące zarówno w regionie siedziby Stowarzyszenia jak i poza regionem.
7. Pomaga osobom uzdolnionym, w szczególności młodym talentom, w organizowaniu wernisaży
i wystaw oraz w promowaniu ich fotografii.
8. Prowadzi warsztaty doskonalenia fotografowania oraz obsługi narzędzi do obróbki zdjęć.
8. Nagradza członków Stowarzyszenia za osiągnięcia artystyczne i organizacyjne.
9. Organizuje spotkania ze znanymi fotografikami i artystami tworzącymi w dziedzinach
pokrewnych.
9. Wydaje pisma, foldery i albumy fotografii, prowadzi strony internetowe i utrzymuje obecność
w mediach społecznościowych, w celu promocji twórczości fotograficznej.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. Członków wspierających.
Członkostwo w Stowarzyszeniu nie daje uprawnień do zawodowego wykonywania prac
w jakiejkolwiek dziedzinie fotografii.
§ 6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia obywatelstwa polskiego
posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona pełnych praw publicznych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia deklaruje poparcie celów
Stowarzyszenia oraz chęć aktywnego działania w celu ich realizacji.
4. O przyjęciu danej osoby na członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd przez wydanie uchwały
w oparciu o pisemną deklarację osoby wstępującej.
5. Nowy członek Stowarzyszenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego przyjęcie
do Stowarzyszenia.
§ 7
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w spotkaniach, imprezach, wystawach, warsztatach, plenerach i innych
działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
c) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz po otrzymaniu upoważnienia Zarządu,
d) wspierania Stowarzyszenia w formie darowizny pieniężnej lub rzeczowej,
e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
f) zgłaszania uwag, wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
g) udziału w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania w sprawie uchwał.
2. Za szczególny wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia (raz w roku) członkom mogą być przyznane
honorowe wyróżnienia w postaci dyplomów lub nagród rzeczowych. Nagrody rzeczowe
przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia
d) terminowo opłacać wpisowe oraz składki członkowskie,
e) brać udział w zebraniach i spotkaniach członków Stowarzyszenia.
f) wykazywać dbałość o dobro i majątek Stowarzyszenia.
§ 8
1. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadać obywatelowi
Rzeczpospolitej Polskiej godność członka honorowego za wybitne zasługi w dziedzinie
fotograficznej, artystycznej, organizacyjnej lub publicystycznej lub za wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach, wystawach fotograficznych i innych działaniach
wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
b) udziału w Walnych Zebraniach Członków i zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
3. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa
do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
4. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
5. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
6. Nieprzestrzeganie p. 5. może spowodować wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie
Uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże
się, na podstawie umowy-wsparcia, do popierania celów i zadań Stowarzyszenia przez
zadeklarowaną pomoc materialną lub organizacyjną.
2. Nadanie tytułu członka wspierającego osobie fizycznej lub prawnej następuje w drodze uchwały
Zarządu.
3. Członek wspierający lub jego przedstawiciele mają prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach, warsztatach, plenerach i innych działaniach
wynikających z realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
b) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz zebraniach Zarządu z głosem
doradczym,
4. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z umowy – wsparcia oraz do dbania
o dobro Stowarzyszenia. W przeciwnym przypadku, na zasadzie uchwały Zarządu, straci godność
członka wspierającego Stowarzyszenie bez prawa zwrotu przekazanego wsparcia.
Składki członkowskie i wpisowe
§ 10
1. Wysokość składek członkowskich oraz wysokość wpisowego ustalane są na zasadzie uchwały
Walnego Zebrania Członków.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku
kalendarzowego za cały rok z góry.
3. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe oraz pierwszą składkę członkowską w ciągu 14 dni
od daty przyjęcia do Stowarzyszenia. Pierwsza składka obejmuje należność za bieżący i następne
kwartały aktualnego roku.
4. Składki członkowskie nie powinny być przeszkodą w przynależności do Stowarzyszenia.
W wyjątkowych sytuacjach członek może być zwolniony z opłacania składek członkowskich
na określony rok na zasadzie uchwały Zarządu.
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu
§ 11
1. Rezygnacja z członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje po złożeniu oświadczenia na piśmie lub
drogą elektroniczną.
2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na zasadzie uchwały Zarządu w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania w zapłacie składki przez okres jednego roku i nie
ustosunkowania się do wezwania zapłaty w ciągu 30 dni od wysłania wezwania
(z wyjątkiem § 10, p.4.),
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) prawomocnego wyroku karnego orzekającego utratę praw publicznych i honorowych,
d) nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) notorycznego braku udziału w pracach, spotkaniach i zebraniach Stowarzyszenia
(nie dotyczy członków honorowych).
3. Po podjęciu uchwały o utracie członkostwa Zarząd informuje członka na piśmie lub drogą
elektroniczną.
4. Członek Stowarzyszenia pozbawiony praw członkostwa z przyczyn określonych w p.2. nie ma
prawa do zwrotu zapłaconych składek członkowskich i innych świadczeń wniesionych
do Stowarzyszenia w czasie trwania członkostwa.
5. Od Uchwały Zarządu o utracie członkostwa członek ma prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków (poprzez Zarząd) w terminie 14 dni od daty wysłania pisma. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Walne
Zebranie Członków członek zachowuje pełne prawa pod warunkiem ustania przyczyny skreślenia.
6. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku śmierci członka lub utraty osobowości
prawnej przez osoby prawne.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata a ich członkowie mogą pełnić tę samą
funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Sprawowanie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest bezpłatne.
4. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych w Zarządzie mogą być, w razie
potrzeby, wynagradzane na podstawie zawartej umowy między Stowarzyszeniem, które
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik Walnego Zebrania Członków
(na podstawie uchwał tych organów), a członkiem Zarządu.
Walne Zebranie Członków
§ 13
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na rok w okresie zatwierdzania
sprawozdawczości Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w dowolnym okresie z powodu
wystąpienia ważnych okoliczności na podstawie Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz na
pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem
porządku obrad.
5. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia drogą
pocztową lub elektroniczną na przynajmniej 14 dni przed proponowanym terminem zebrania
(po otrzymaniu żądania lub wniosku bądź podjęcia Uchwały Zarządu.
6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z prawem głosu oraz z czynnym i biernym prawem
wyboru,
b) członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających, członkowie niepełnoletni
oraz osoby zaproszone z głosem doradczym (bez prawa wyboru i głosowania).
7. Walne Zebranie Członków uchwala jawność lub tajność wyborów oraz wybór przewodniczącego
i sekretarza Walnego Zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania oraz wybory do władz Stowarzyszenia są ważne:
a) jeżeli w pierwszym terminie zebrania bierze udział co najmniej połowa członków
zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
b) przy obecności dowolnej liczby członków zwyczajnych w drugim terminie (z wyjątkiem
uchwał dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia).
9. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej, w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków
Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
i podejmowanie właściwych uchwał w tym zakresie,
d) współdziałanie z Zarządem w ustalaniu programów i wytycznych dla działalności i rozwoju
Stowarzyszenia oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym celu.
e) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do załatwiania spraw
zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków.
g) podejmowanie uchwał w sprawie Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, jego sposobu
likwidacji i przeznaczeniu majątku,
h) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
i) decydowanie o podjęciu działalności odpłatnej lub jej zaniechaniu i podejmowanie
właściwych uchwał w tym celu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany logo (emblematu) Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych wniosków i postulatów
zgłoszonych przez członków,
l) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z innych wniosków.
11. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się stosowne protokoły i podjęte uchwały
podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 14
1. Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu
wchodzą:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Skarbnik
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Określone stanowisko w Zarządzie można zajmować nie
dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia. Do składania
oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia o wartości powyżej kwoty 500,-
złotych (pięćset złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie.
4. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez jednego członka Zarządu pozostali członkowie
Zarządu uzupełniają skład Zarządu przez kooptację do liczby członków wybranych. Zarząd może
dokonać zmian funkcyjnych w swoim składzie.
5. W razie ustąpienia co najmniej dwóch Członków Zarządu jednocześnie należy zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.
6. Zarząd Stowarzyszenia na mocy podjętej Uchwały Zarządu, za pisemnym upoważnieniem, może
powierzyć członkom zwyczajnym i honorowym nie wchodzącym w skład Zarządu inne funkcje do
realizacji zadań statutowych oraz do reprezentowania Stowarzyszenia.
7. Uchwały Zarządu zapadają na zwołanych zebraniach Zarządu większością głosów w obecności
Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku ustąpienia z funkcji ponad połowy członków Zarządu
podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie wymaga
większości.
8. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i Statutem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnych Zebrań Członków raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdań a po
upływie kadencji w celu wybrania nowych władz Stowarzyszenia oraz zwoływanie
Nadzwyczajnych Zebrań Członków w razie potrzeby,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,
d) odbywanie posiedzeń Zarządu co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu
zwołuje Prezes lub Wiceprezes,
e) podejmowanie uchwał Zarządu w sprawach Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) ustalanie planów działań i budżetu oraz i ich terminarzy,
h) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
i) udzielanie upoważnień dla członków Stowarzyszenia,
j) występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego,
k) prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentarzowych, protokołów i uchwał Zarządu oraz
przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia,
l) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
m) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu pozyskiwania środków
finansowych lub rzeczowych do realizacji zadań statutowych,
n) nawiązywanie współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi, ośrodkami kultury i innymi instytucjami w celu rozwoju
działalności Stowarzyszenia,
o) bieżące zgłaszanie zmian we władzach Stowarzyszenia oraz innych zmian wynikających
z obowiązku zgłaszania do właściwych organów rejestrowych i nadzoru,
p) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków w sprawie wysokości składek
członkowskich oraz wpisowego, uzupełnienia składu lub nowego wyboru Komisji
Rewizyjnej, dokonania zmian Statutu, podjęcia działalności odpłatnej lub rezygnacji
z niej oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 15
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się
z Przewodniczącego oraz jednego członka.
2. Komisję Rewizyjną wybiera i uzupełnia Walne Zebranie Członków na okres czteroletniej kadencji.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić bez przerwy nie dłużej niż przez
dwie kadencje.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie.
4. Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie i kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku
b) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
c) sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na corocznym Walnym Zebraniu
Członków,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
lub zebrania Zarządu,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania Członka Zarządu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 16
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i wpisowego, wpływów z imprez, kursów,
wystaw , konkursów, spadków, darowizn, dochodów z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia
oraz z ofiarności publicznej i wsparcia finansowego osób prawnych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną według ogólnie obowiązujących zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne w kasie i na koncie
bankowym oraz inne środki tworzące Fundusz Stowarzyszenia.
4. Wszelkie umowy długoterminowe (powyżej trzech miesięcy) lub stwarzające zobowiązania pieniężne,
rzeczowe lub zmiany w majątku, każdorazowo powyżej 500,- zł (pięćset złotych) wymagają podpisu
dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.
5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje w/g zasad określonych w odrębnych przepisach.
6. Stowarzyszenie nie udziela kredytów swoim członkom i ich rodzinom oraz gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju zaciągniętych w ich imieniu.
7. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków i innych osób.
8. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia i osoby z nimi powiązane.
RozdziaŁVI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 17
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić z powodu:
a) zmniejszenia liczby członków poniżej liczby członków wymaganych do założenia
Stowarzyszenia według obowiązujących w tym zakresie przepisów,
b) braku władz i nie wyłonienie ich w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,
c) rażącego lub uporczywego naruszenia prawa albo postanowień Statutu bez możliwości
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub Statutem.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek:
a) własny Stowarzyszenia – na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków,
b) organu nadzorującego,
c) prokuratora.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia powinna być powzięta
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych
do głosowania. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu wyznaczeni
w tej uchwale.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony przez Walne Zebranie
Członków.
5. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd (na podstawie wniosku prokuratora lub organu
nadzorującego), sąd zarządza likwidację Stowarzyszenia wyznaczając likwidatora oraz cel
przekazania majątku.
6. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ujęte
w Prawie o Stowarzyszeniach oraz innych ogólnie obowiązujących przepisach.